Điều khoản sử dụng

Trang web này được cung cấp chỉ để giúp khách hàng thu thập thông tin du lịch, xác định tính sẵn có của hàng hoá và dịch vụ liên quan đến du lịch, đặt chỗ hợp pháp hoặc giao dịch với các nhà cung cấp du lịch và không nhằm mục đích nào khác. khách hàng truy cập trang web và / hoặc đặt phòng qua chúng tôi trên trang web này, hoặc thông qua các đại lý dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Website này được cung cấp cho bạn với điều kiện chấp nhận của bạn mà không sửa đổi tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo được nêu dưới đây (gọi chung là "Điều khoản Sử dụng" hoặc "Thỏa thuận"). Vui lòng đọc kỹ Điều khoản Sử dụng cẩn thận. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web này, đặt bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ du lịch nào trên trang web này, hoặc liên hệ với các đại lý của trung tâm gọi, bạn đồng ý rằng các Điều khoản Sử dụng có hiệu lực sẽ được áp dụng. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản Sử dụng, xin vui lòng không sử dụng hoặc thực hiện đặt phòng qua Website này hoặc các đại lý của trung tâm gọi của chúng tôi. bất cứ lúc nào thay đổi các Điều khoản Sử dụng này và việc bạn tiếp tục sử dụng Trang Web này được điều kiện khi chấp nhận Điều khoản Sử dụng được cập nhật.

SỬ DỤNG WEBSITE

Là một điều kiện của việc bạn sử dụng Trang Web này, bạn đảm bảo rằng

(i) bạn ít nhất 18 tuổi và có tâm hồn thanh thản,
(ii) bạn có quyền pháp lý để tạo ra một nghĩa vụ pháp lý ràng buộc,
(iii) bạn sẽ sử dụng trang web này phù hợp với Điều khoản Sử dụng,
(iv) bạn sẽ chỉ sử dụng Trang Web này để đặt phòng hợp pháp cho bạn hoặc cho một người khác mà bạn được ủy quyền hợp pháp để hành động,
(v) bạn sẽ thông báo cho những người khác về các Điều khoản Sử dụng áp dụng cho những sự bảo lưu mà bạn đã thực hiện thay mặt họ, bao gồm tất cả các quy tắc và hạn chế;
(v) i tất cả thông tin do bạn cung cấp trên Website này là đúng sự thật, chính xác, hiện tại và đầy đủ, và
(vii) nếu bạn có tài khoản trực tuyến với Website này, bạn sẽ bảo vệ thông tin tài khoản của mình và sẽ giám sát và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng tài khoản của bạn bởi bất kỳ người nào khác ngoài bạn. Chúng tôi giữ quyền theo ý riêng của chúng tôi để từ chối truy cập vào bất cứ ai vào trang web này và các dịch vụ chúng tôi cung cấp vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và vì bất kỳ lý do gì, bao gồm, nhưng không giới hạn, vi phạm các Điều khoản Sử dụng này.

HOẠT ĐỘNG CẤM

Sử dụng Website này hoặc nội dung của nó cho bất kỳ mục đích thương mại nào;

Thực hiện bất kỳ hành vi gian lận, giả mạo, gian lận hoặc bất kỳ đặt phòng nào khi có yêu cầu;
truy cập, giám sát hoặc sao chép bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào của Trang Web này sử dụng bất kỳ robot, nhện, scraper hoặc các phương tiện tự động khác hoặc bất kỳ quy trình thủ công nào cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi;
Vi phạm các hạn chế trong bất kỳ tiêu đề loại trừ robot nào trên trang web này hoặc bỏ qua hoặc phá hoại các biện pháp khác được sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế truy cập vào trang web này;
thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt, hoặc có thể áp đặt, theo ý của chúng tôi, một tải trọng không hợp lý hoặc không cân xứng trên cơ sở hạ tầng của chúng tôi;
liên kết sâu đến bất kỳ phần nào của trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn đường mua hàng cho bất kỳ dịch vụ du lịch nào) cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi;
'gương' hoặc kết hợp bất kỳ phần nào của Website này vào bất kỳ trang web nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

Nội dung và thông tin trên Website này (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, giá cả và các dịch vụ du lịch có sẵn) cũng như cơ sở hạ tầng được sử dụng để cung cấp nội dung và thông tin đó là độc quyền cho chúng tôi hoặc nhà cung cấp và nhà cung cấp của chúng tôi. Mặc dù bạn có thể tạo bản sao hạn chế hành trình du lịch của bạn (và các tài liệu liên quan) cho việc đi lại hoặc các dịch vụ được đăng ký qua trang web này, bạn đồng ý không sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền tải, trưng bày, thực hiện, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép, tạo các sản phẩm phái sinh từ, chuyển nhượng, hoặc bán hoặc bán lại bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào thu được từ hoặc thông qua Website này. Ngoài ra, bạn đồng ý không:

Nếu đặt phòng hoặc tài khoản của bạn có dấu hiệu gian lận, lạm dụng hoặc hoạt động đáng ngờ, chúng tôi có thể hủy mọi đặt phòng liên quan đến tên, địa chỉ email hoặc tài khoản của bạn và đóng bất kỳ tài khoản liên quan nào. Nếu bạn đã tiến hành bất kỳ hoạt động gian lận nào, chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện bất kỳ hành động pháp lý cần thiết nào và bạn có thể phải chịu trách nhiệm về những tổn thất về tiền tệ, kể cả chi phí kiện tụng và thiệt hại. Để phản đối việc hủy đặt phòng hoặc đóng băng hoặc đóng tài khoản, vui lòng liên hệ với chúng tôi Dịch vụ Khách hàng.loading

Thanks for choosing ASIA TOURIST

Please wait while we are loading

Asia Tourist JSC